Art therapy

🇬🇧 At the bottom of the page

Mijn persoonlijke ervaring is dat beeldend werken en creativiteit inzicht en heling in iemands leven brengt. Het kan je door lastige periodes heen helpen. Mensen over de hele wereld passen creativiteit toe als middel om met stress, verdriet en trauma om te gaan. Of ze gebruiken creativiteit voor algemeen welzijn, het is voedsel voor je ziel en maakt je geest gelukkig. Mijn kennis ben ik aan het verdiepen middels een ‘Bachelor of Arts – Vaktherapie beeldend’ studie aan de Hogeschool in Leeuwarden. Op dit moment ben ik als beeldend therapeut werkzaam binnen een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren. 

Wat is vaktherapie?

Op de site ‘vaktherapie- basis voor beter’ wordt beeldende therapie als volgt beschreven: ‘In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. De cliënt doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De cliënt kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie’.

Art in therapy 

 

🇬🇧 My personal experience is that making art and creativity brings insight and healing into someone’s life. It can help you through difficult periods. People all over the world are using creativity as a means of dealing with stress, grief and trauma. Or they use creativity for general well-being, it is food for your soul and makes your mind happy. I am deepening my knowledge through a ‘Bachelor of Arts – Arts Therapies’ study at the University in Leeuwarden. At the moment I am working as a art therapist at an orthopedagogical treatment center for children and young people.

What is art therapy?

Art therapy is described as follows on the site ‘Vaktherapie/ basis voor beter’: ‘Art therapy works methodically with targeted interventions with visual materials, tools and techniques, such as painting, drawing, textiles, metal, stone, wood and digital means. . The client gains physical, sensory, emotional and cognitive experiences during that process. What is special about art therapy is that the work is concrete. The client can let it go, put it away, look back on it and experience what it is like to do it differently. Many clients experience art therapy as a direct path to deeper emotional layers. It confronts them with patterns of thinking, feeling and acting within a relatively safe situation ‘.